Cușeta de pierdere în greutate se îndepărtează cușca.

Creșterea investițiilor în piețele de capital ar contribui la soluționarea provocărilor pe care le prezintă îmbătrânirea populației și ratele scăzute ale dobânzii.

Cușeta de pierdere în greutate se îndepărtează cușca

În plus, viața profesională, piața forței de muncă și distribuirea bogăției sunt supuse unor schimbări radicale, nu în ultimul rând ca urmare a revoluției digitale. În pofida faptului că organizarea sistemelor de pensii ține exclusiv de competența statelor membre, fapt prevăzut de tratate, un nivel adecvat al veniturilor și sustenabilitatea financiară a sistemelor naționale de pensii sunt esențiale pentru stabilitatea Uniunii în ansamblu.

Prin canalizarea unei proporții mai mari a economiilor cetățenilor europeni de la numerar și depozite bancare către produse de investiții pe termen lung, cum ar fi produsele de pensii voluntare cu o natură de pensie pe termen lung, impactul ar fi așadar benefic atât pentru persoanele fizice care ar beneficia de venituri mai mari și de pensii mai adecvatecât și pentru economie în ansamblu.

O piață europeană mai mare a pensiilor personale va susține furnizarea de fonduri pentru investitorii instituționali și investițiile în economia reală. În unele state membre nu există încă o piață pentru produse de pensii personale.

În altele, există deja oferte pentru produse de pensii personale, însă piețele naționale sunt puternic fragmentate. Prin urmare, produsele de pensii personale au doar un grad limitat de portabilitate.

Din această cauză, persoanele pot avea dificultăți în ceea ce privește exercitarea libertăților fundamentale. De exemplu, acestea ar putea fi împiedicate să accepte un loc de muncă sau să se pensioneze în alt stat membru. În plus, posibilitatea ca furnizorii să utilizeze libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii este afectată de lipsa de standardizare a produselor de pensii personale existente.

În unele state membre PEPP ar putea oferi soluții pentru persoanele care nu au acces în prezent la prestații adecvate. În alte state membre PEPP ar putea Cușeta de pierdere în greutate se îndepărtează cușca extindă oferta disponibilă consumatorilor sau să le ofere soluții cetățenilor mobili.

Totuși, PEPP nu ar trebui să vizeze înlocuirea sistemelor naționale de pensii existente, deoarece acesta este un produs de pensii personale suplimentar și complementar.

Unul dintre obiectivele principale ale uniunii piețelor de capital este creșterea investițiilor și a posibilităților de alegere pentru investitorii individuali, asigurând o utilizare mai bună a economiilor cetățenilor europeni.

În acest scop, PEPP va reprezenta un pas înainte pentru îmbunătățirea integrării piețelor de capital datorită sprijinului dat finanțării pe termen lung a economiei reale, ținând seama de natura de pensie pe termen lung a produsului și de sustenabilitatea investițiilor. Opțiunile avute în vedere includ o posibilă propunere legislativă care ar putea fi prezentată în Propunerea va pune bazele pentru o piață mai sigură, mai eficientă din punctul de vedere al costurilor și mai transparentă a economiilor pentru pensii personale, pe bază voluntară și la prețuri accesibile, care să poată fi gestionată la scară paneuropeană.

Aceasta va răspunde nevoilor persoanelor care doresc să îmbunătățească gradul de adecvare a economiilor pentru pensii de care dispun, va aborda provocarea demografică, va completa produsele și sistemele de pensii existente și va sprijini eficiența din punctul de vedere al costurilor a pensiilor personale prin oferirea de oportunități viabile pentru investirea pe termen lung a economiilor pentru pensie.

Cușeta de pierdere în greutate se îndepărtează cușca

Totuși, acest produs ar trebui să fie exclusiv complementar sistemelor de pensii publice. Deponenții ar trebui, de asemenea, Cușeta de pierdere în greutate se îndepărtează cușca aibă posibilitatea reală de a înțelege pe deplin riscurile și caracteristicile unui PEPP. Completând produsele și sistemele de pensii obligatorii și ocupaționale existente, acesta va contribui la satisfacerea nevoilor persoanelor care doresc să îmbunătățească gradul de adecvare a economiilor pentru pensii de care dispun, va aborda provocarea demografică și va oferi o sursă nouă considerabilă de capital privat pentru investițiile pe termen lung.

Aducând papagalul la Vet

Cadrul în cauză nu va înlocui și nu va armoniza sistemele sau produsele naționale existente de pensii personale și nici nu va afecta produsele și sistemele naționale de pensii obligatorii și ocupaționale existente. Întrucât un PEPP ar trebui să asigure acumularea de capital pe termen lung, retragerea anticipată a capitalului ar trebui limitată și ar putea fi penalizată. Armonizarea acestor caracteristici centrale va ameliora condițiile de concurență pentru toți furnizorii de pensii personale și va facilita realizarea uniunii piețelor de capital și integrarea pieței interne a pensiilor personale.

Aceasta va conduce la crearea unui produs paneuropean standardizat în mare măsură, disponibil în toate statele membre, care va permite consumatorilor să beneficieze pe deplin de piața internă prin transferarea drepturilor lor de pensie în străinătate și va oferi posibilități mai largi de alegere între diferite tipuri de furnizori, inclusiv la nivel transfrontalier. Ca urmare a reducerii barierelor din calea furnizării de servicii transfrontaliere de pensii, un PEPP va spori concurența dintre furnizori la nivel paneuropean și va crea economii de scară ce ar trebui să fie în avantajul participanților.

S-a preferat adoptarea unui regulament, deoarece acesta ar fi direct aplicabil în toate statele membre. Așadar, un regulament ar permite o adoptare mai rapidă a PEPP și ar contribui mai rapid la consolidarea economiilor și a investițiilor pentru pensii în contextul uniunii piețelor de capital.

Prezentul regulament armonizează caracteristicile centrale ale PEPP, care nu trebuie să fie supuse unor norme naționale specifice, așadar un regulament pare să fie mai potrivit decât o directivă în acest caz. În schimb, caracteristicile care nu sunt incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulamentul de exemplu, condițiile pentru faza de acumulare sunt supuse normelor naționale.

PEPP ar trebui să intre sub incidența dispozițiilor din prezentul regulament, din legislația sectorială aplicabilă la nivelul Uniunii, precum și din actele delegate și de Cușeta de pierdere în greutate se îndepărtează cușca în aplicare corespunzătoare.

În plus, ar trebui să se aplice actele legislative adoptate de statele membre pentru punerea în aplicare a legislației sectoriale a Uniunii.

Dacă nu sunt deja vizate de prezentul regulament sau de legislația sectorială a Uniunii, ar trebui să se aplice actele legislative respective ale statelor membre. Anumite caracteristici-cheie ale produsului ar trebui să fie incluse în contractul privind PEPP.

  1. Так, когда начались Макс ожидал в гостиной, пока Николь заканчивала умываться.

Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere normelor Uniunii de drept internațional privat, în special celor legate de competența judiciară și de legea aplicabilă. De asemenea, prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere dreptului intern contractual, social, al muncii și fiscal. În plus, contractul privind PEPP ar trebui să stabilească drepturile și obligațiile părților și să conțină o serie de caracteristici-cheie ale produsului.

Un contract privind PEPP poate fi încheiat, de asemenea, de către reprezentantul unui grup de participanți la PEPP, cum ar fi o asociație a participanților independenți care acționează în numele respectivului grup, cu condiția să se respecte prezentul regulament și legislația națională aplicabilă, iar participanții la PEPP care recurg la această formă de subscriere să beneficieze de aceleași informații și îndrumări ca participanții la PEPP care încheie un contract privind PEPP fie direct cu un furnizor de PEPP, fie prin intermediul unui distribuitor de PEPP.

Prezentul regulament nu împiedică înregistrarea unui produs de pensii personale existent care îndeplinește condițiile stabilite în prezentul regulament. Autoritățile competente ar trebui să adopte o decizie privind înregistrarea dacă furnizorul de PEPP solicitant a prezentat toate informațiile necesare și dacă sara gonzales pierdere în greutate fost instituite mecanisme adecvate care să asigure respectarea cerințelor din prezentul regulament.

După ce autoritățile competente adoptă o decizie privind înregistrarea, acestea ar trebui să informeze în consecință Autoritatea europeană de supraveghere [Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale EIOPA ], înființată prin Regulamentul UE nr. Această înregistrare ar trebui să fie valabilă în întreaga Uniune. Pentru a se asigura supravegherea efectivă a respectării cerințelor uniforme stabilite în prezentul regulament, orice modificare adusă ulterior informațiilor și documentelor prezentate în cadrul procedurii de înregistrare ar trebui adusă imediat la cunoștința autorităților competente și EIOPA, dacă este cazul.

În cazul în care furnizorii de PEPP nu distribuie PEPP pe teritoriul unui stat membru, însă pot să deschidă un subcont pentru statul membru respectiv pentru a asigura portabilitatea clienților lor PEPP, registrul menționat ar trebui să conțină, de asemenea, informații cu privire la statele membre în care furnizorul de PEPP oferă subconturi.

Jurnalul Oficial L /

În unele state membre aceste instituții au voie să desfășoare doar activități legate de pensiile ocupaționale, în timp ce în alte state membre aceste instituții, inclusiv entitățile autorizate responsabile cu exploatarea lor, care acționează în numele acestora atunci când IOPR nu au personalitate juridică, au voie să desfășoare activități legate de pensiile ocupaționale și de pensiile personale.

Acest lucru a condus nu numai la apariția unor structuri de organizare a IORP diferite, dar este, de asemenea, însoțită de modalități diferite de supraveghere la nivel național. În special, cadrul de supraveghere prudențială a IORP care desfășoară activități legate de furnizarea de pensii ocupaționale și de pensii personale este mai larg decât cel care vizează IORP a căror activitate se limitează la furnizarea de pensii ocupaționale. Pentru a nu pune în pericol stabilitatea financiară și pentru a ține seama de structura organizatorică și de modelele de supraveghere diferite, ar trebui să li se permită furnizarea de PEPP numai acelor IORP care, în conformitate cu legislația națională, sunt autorizate și supravegheate să furnizeze produse de pensii personale.

Cușeta de pierdere în greutate se îndepărtează cușca

În plus, pentru a asigura și mai mult stabilitatea financiară, toate activele și pasivele corespunzătoare activităților de furnizare a PEPP ar trebui restricționate, fără posibilitatea de a fi transferate către celelalte activități de furnizare a pensiilor ale instituției. Ca și în cazul altor furnizori de PEPP, dacă prezentul regulament prevede dispoziții mai stricte, ar trebui să se aplice acestea din urmă.

Călătorie nocturnă Iași - București la vagonul de dormit WLABmee 71-31

Distribuitorii de PEPP ar trebui să distribuie numai produsele pentru care au cunoștințe și competențe adecvate, în conformitate cu dreptul sectorial aplicabil. Această consultanță ar trebui să se axeze în special pe informarea participantului la PEPP cu privire la caracteristicile opțiunilor de investiții, nivelul de protecție a capitalului și formele de plăți. Pentru a se asigura un nivel ridicat de calitate a serviciilor și o protecție efectivă a consumatorilor, statul membru de origine și statul membru gazdă ar trebui să coopereze strâns pentru a garanta respectarea obligațiilor prevăzute în prezentul regulament.

În cazul în care furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP își desfășoară activitatea în state membre diferite în temeiul libertății de a presta servicii, autoritățile competente din statul membru de origine ar trebui să fie Pierdere în greutate feminină de 23 de ani de asigurarea îndeplinirii tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, datorită legăturilor mai strânse ale acestora cu furnizorul de PEPP.

Pentru a asigura o împărțire echitabilă a responsabilităților între autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă, dacă autoritățile competente din statul membru gazdă constată o încălcare a obligațiilor care intervine pe teritoriul lor, acestea ar trebui să informeze autoritățile competente din statul membru de origine, care ar trebui să aibă obligația de a lua măsurile ce se impun.

În plus, autoritățile competente din statul membru gazdă ar trebui să aibă dreptul de a interveni atunci când autoritățile competente din statul membru de origine nu ia măsurile adecvate sau când măsurile luate sunt insuficiente. Pentru a asigura eficacitatea supravegherii, toate acțiunile întreprinse de autoritățile competente ar trebui să fie proporționale cu natura, dimensiunea și complexitatea riscurilor inerente activității unui anumit furnizor sau distribuitor.

Subcontul ar trebui folosit pentru evidența contribuțiilor efectuate în faza de acumulare și a plăților efectuate în faza de plată a pensiei, în conformitate cu legislația statului membru pentru care a fost deschis subcontul. De asemenea, participantul la PEPP ar putea să contribuie în continuare la subcontul în care a făcut contribuții înainte de schimbarea reședinței.

Din același motiv, furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP ar trebui, de asemenea, să asigure un nivel ridicat de transparență de-a lungul diferitelor faze ale unui PEPP, inclusiv etapa precontractuală, încheierea contractului, faza de acumulare inclusiv perioada dinaintea pensionării și faza de plată a pensiei.

Verificarea simptomelor de poliomavirus

În special, ar trebui oferite informații referitoare la drepturile la pensie Cușeta de pierdere în greutate se îndepărtează cușca, la nivelurile prognozate ale pensiei bazate pe PEPP, la riscuri și garanții, la integrarea factorilor ESG, precum și la costuri. În cazul în care nivelul prognozat al drepturilor de pensie dobândite din PEPP se bazează pe scenarii economice, informațiile respective ar trebui să includă un scenariu a celor mai bune estimări și un scenariu nefavorabil, care ar trebui să fie de natură extremă, dar totodată realist.

Înainte de încheierea contractului privind PEPP, ar trebui precizate cerințele și nevoile legate de pensie și ar trebui oferită consultanță. Aceștia ar trebui să răspundă, de asemenea, de întocmirea corectă a documentului cu informații-cheie privind PEPP. Documentul cu informații-cheie privind PEPP ar trebui să înlocuiască și să adapteze documentul cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate modalități de a scăpa de kilograme asigurări prevăzut în Regulamentul UE nr.

În cazul în care furnizorul de PEPP oferă opțiuni de investiții alternative, ar trebui pus la dispoziție, de asemenea, un document cu informații-cheie generic, care să vizeze opțiunile de investiții alternative și care poate să conțină trimiteri și la alte documente. În mod alternativ, în cazul în care informațiile necesare referitoare la opțiunile de investiții alternative nu pot fi incluse într-un singur document separat cu informații-cheie, ar trebui prevăzut un document cu informații-cheie separat pentru fiecare opțiune alternativă de investiții.

Cu toate acestea, ar trebui să se procedeze astfel numai dacă existența unui document cu informații-cheie generic pentru opțiunile de investiții alternative nu ar fi în interesul clientului PEPP. Prin urmare, atunci când analizează dacă documentul cu informații-cheie privind PEPP respectă prezentul regulament, autoritățile competente ar trebui să asigure o comparabilitate optimă a diferitelor opțiuni de investiții, dacă este cazul, ținând seama îndeosebi de cele mai recente cunoștințe din domeniul analizei comportamentale pentru a evita o eventuală distorsiune cognitivă provocată de prezentarea informațiilor în cauză.

Furnizorul de PEPP ar trebui să publice documentele cu informații-cheie privind PEPP pentru fiecare stat membru în care este distribuit PEPP în cauză în temeiul libertății de a presta servicii sau al libertății de stabilire, care să conțină informațiile specifice referitoare la condițiile pentru faza de acumulare și faza de plată a pensiei prevăzute pentru statul membru respectiv.

Totuși, pentru a fi pe deplin utile consumatorilor, aceste mijloace de calcul ar trebui să acopere costurile și comisioanele percepute de diverșii furnizori de PEPP, alături de eventuale alte costuri sau comisioane suplimentare percepute de intermediari sau de alte sectoare ale lanțului investițional care nu sunt deja incluse de furnizorii de PEPP. Comisiei ar trebui să i se confere competența de a adopta standarde tehnice de reglementare.

Înainte de a prezenta Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare, ar trebuie să aibă loc testări la nivelul consumatorilor și al sectorului, cu utilizarea de date reale, după caz.

ORDIN nr. Marfa" - S. Călători" - S.

Comisia ar trebui să adopte standardele tehnice de reglementare respective prin intermediul unor acte delegate în temeiul articolului din TFUE și în conformitate cu articolele din Regulamentul UE nr.

Comisiei ar trebui de asemenea să i se confere competența să adopte standarde tehnice de punere în aplicare elaborate de EIOPA cu privire la detaliile referitoare la cooperarea și schimbul de informații, cu privire la cerințele impuse pentru prezentarea informațiilor respective într-un format standardizat care să permită compararea și, după consultarea celorlalte AES și a autorităților competente și după testarea arderea grăsimii ca sursă de combustibil nivelul sectorului, cu privire la formatul rapoartelor de supraveghere, prin intermediul unor acte de punere în aplicare în temeiul articolului din TFUE și în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul UE nr.

Informarea privind drepturile de pensie obținute din PEPP ar trebui să fie clară și cuprinzătoare și ar trebui să conțină informații relevante și adecvate, pentru a facilita înțelegerea drepturilor de pensie în ceea ce privește evoluția în timp a acestora și relația dintre diferitele produse de pensii și pentru a încuraja mobilitatea lucrătorilor. Informarea privind drepturile de pensie obținute din ar trebui să conțină, de asemenea, informații-cheie privind politica de investiții în raport cu factorii ESG și ar trebui să indice unde și în ce mod participanții la PEPP pot obține informații suplimentare cu privire la integrarea factorilor ESG.

În cazul în care au fost deschise mai multe subconturi, participantul la PEPP ar trebui informat cu privire la posibila demarare a fazei de plată a pensiei pentru fiecare subcont. Acest lucru este deosebit de important atunci când beneficiarii Cușeta de pierdere în greutate se îndepărtează cușca suportă o parte importantă a riscului investițional în faza de plată a pensiilor. Prin urmare, este nevoie de o supraveghere eficientă și de o abordare a regulilor investiționale care să confere furnizorilor de PEPP suficientă flexibilitate pentru a decide asupra celei mai sigure și eficiente politici de investiții și care să îi oblige totodată să acționeze prudent și în conformitate cu interesele primordiale pe termen lung ale participanților la PEPP în ansamblu.

De aceea, respectarea regulii prudenței necesită o politică de investiții adaptată la structura clienților furnizorului de PEPP.

Cum se tratează poliomavirusul în papagalii caiac | hypermarketnasul.ro

Regula prudenței ar trebui, de asemenea, să țină seama explicit de rolul factorilor ESG în procesul investițional. În calitate de investitori pe termen foarte lung cu riscuri de lichiditate scăzute, furnizorii de PEPP sunt în măsură să contribuie la dezvoltarea uniunii piețelor de capital prin investiții în active nelichide precum acțiunile și în alte instrumente care au un profil economic pe termen lung și care nu sunt tranzacționate pe piețe reglementate, în sisteme alternative de tranzacționare MTF sau în sisteme organizate de tranzacționare OTFîn limitele prudenței.

Aceștia pot beneficia și de avantajele diversificării internaționale. Prin urmare, investițiile în acțiuni, în alte valute decât cele ale angajamentelor, și în alte instrumente care au un profil economic pe termen lung și care nu sunt tranzacționate pe piețe reglementate, în MTF sau OTF nu ar trebui restricționate decât din motive prudențiale, în conformitate cu regula prudenței, pentru a proteja interesele participanților la PEPP și ale beneficiarilor de PEPP.

Astfel de instrumente sunt titluri de valoare netransferabile și, prin urmare, nu au acces la lichiditatea piețelor secundare. Acestea necesită adesea angajamente cu durată fixă care le restricționează perspectivele de comercializare și ar trebui înțelese ca incluzând participațiile, titlurile de creanță emise de întreprinderile necotate și instrumentele de împrumut acordate acestor întreprinderi. Întreprinderile necotate includ proiecte de infrastructură, societăți necotate care vizează creșterea, active imobiliare sau alte active care ar putea fi adecvate pentru obiectivele investițiilor pe termen lung.

Proiectele de infrastructură care vizează scăderea emisiilor de dioxid de carbon și creșterea rezilienței la schimbările climatice sunt adesea active necotate și se bazează pe credite pe termen lung pentru finanțare. Având în vedere natura angajamentelor acestora de a fi pe termen lung, furnizorii de PEPP sunt încurajați să aloce o parte suficientă din portofoliul lor de active către investiții sustenabile în economia reală, cu beneficii economice pe termen lung, în special pentru proiecte și întreprinderi de infrastructură.

Întrucât investițiile aferente produselor Cușeta de pierdere în greutate se îndepărtează cușca pensii personale se realizează pe termen lung, ar trebui să se țină seama în mod deosebit de efectele pe care le va avea pe termen lung modul în care sunt alocate activele. În special, ar trebui luați în considerare factorii ESG.

Fondurile economisite prin intermediul PEPP ar trebui să fie investite cu Pierdere în greutate de Matthew Lowe în considerare a factorilor ESG, precum cei prevăzuți în obiectivele Uniunii de combatere a schimbărilor climatice și de sustenabilitate, consacrate în Acordul de la Paris privind combaterea schimbărilor climatice Acordul de la Parisobiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și principiile directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului.

După alegerea inițială efectuată la încheierea unui contract de PEPP, participantul la PEPP ar trebui să aibă posibilitatea de a modifica această alegere după cel puțin cinci Cușeta de pierdere în greutate se îndepărtează cușca de la încheierea unui contract de PEPP sau, în cazul unei modificări ulterioare, de la ultima modificare a opțiunii de investiții, astfel încât furnizorilor să li se ofere o stabilitate suficientă pentru strategia lor de investiții pe termen lung și, în același timp, să se asigure protecția investitorilor.

Cușeta de pierdere în greutate se îndepărtează cușca

Totuși, furnizorii de PEPP ar trebui să aibă posibilitatea de a le permite participanților la PEPP să modifice mai frecvent opțiunea de investiții aleasă. Acesta fie poate lua forma unei tehnici de diminuare a riscurilor, care să corespundă obiectivului de a-i permite participantului la PEPP să-și recupereze capitalul, fie a unei garanții pentru capitalul investit. O tehnică de diminuare a riscurilor care corespunde obiectivului de a-i permite participantului la PEPP să-și recupereze capitalul ar putea constitui o strategie de investiții conservatoare sau o strategie adaptată ciclului de viață care reduce treptat în timp expunerea totală la risc.

Garanțiile oferite pentru opțiunea de investiții implicită ar trebui să acopere cel puțin contribuțiile efectuate în faza de acumulare, după ce au fost deduse toate comisioanele și taxele.

Aceasta provoacă închiderea inimii, ficatului și rinichilor păsării și poate fi fatală, în special pentru păsările tinere. Între timp, adulții pot transporta și răspândi virusul fără a prezenta simptome.

Garanțiile ar putea viza, de asemenea, comisioanele și taxele și ar putea să prevadă luarea în considerare totală sau parțială a inflației. O garanție privind capitalul investit ar trebui să fie exigibilă la începutul fazei de plată a pensiei și în timpul fazei de plată a pensiei, dacă este cazul. Comisiei ar trebui să i se confere competența să adopte astfel de standarde tehnice de reglementare care ar trebui să fie elaborate de EIOPA.

Atunci când elaborează proiectele de standarde tehnice de reglementare, EIOPA ar trebui să țină seama, îndeosebi, de natura PEPP de a fi pe termen lung, de diferitele tipuri de PEPP și de factorii ce țin de costuri legați de anumite caracteristici, astfel încât să se asigure tratamentul corect și echitabil al diferiților furnizori de PEPP și al produselor acestora, ținând seama totodată de faptul că PEPP de bază este un produs simplu, eficient din punct de vedere al costurilor și transparent, care oferă pe termen lung un randament al investițiilor real și suficient.

De asemenea, pentru a păstra natura produsului de a fi pe termen lung, ar trebui evaluate cu atenție formele de plată a pensiei, mai ales în cazul anuităților viagere. Astfel, pentru a le asigura furnizorilor de PEPP care oferă un capital garantat condiții egale în raport cu alți furnizori, EIOPA ar trebui să țină seama în mod corespunzător de structura costurilor și a taxelor.

În plus, valorile procentuale ale costurilor și taxelor ar trebui revizuite periodic pentru a le Cușeta de pierdere în greutate se îndepărtează cușca adecvarea constantă, luând în considerare eventualele modificări ale costurilor. Pentru a se asigura în mod constant eficiența din punct de vedere al costurilor și pentru a proteja clienții PEPP de structuri ale costurilor excesiv de împovărătoare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea valorilor procentuale, ținând seama de analizele sale, mai ales în ceea ce privește nivelul efectiv și modificările suferite de nivelul efectiv al costurilor și taxelor și impactul plafonării costurilor asupra disponibilității PEPP, precum și accesul corespunzător la piață al diferiților furnizori de PEPP care furnizează diferite tipuri de PEPP.

În consecință, utilizarea unor metode de tarifare netransparente ar trebui să fie interzisă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie privind o mai bună legiferare  În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate 60 Fără a aduce atingere dreptului clienților PEPP de a introduce o acțiune în instanță, pentru soluționarea litigiilor care decurg din drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul regulament ar trebui stabilite proceduri de soluționare alternativă a litigiilor între furnizorii de PEPP sau distribuitorii de PEPP și clienții PEPP, proceduri care să fie ușor accesibile, adecvate, independente, imparțiale, transparente și eficace.

Procedura de reclamații ar trebui să prevadă termene scurte și definite clar în care furnizorul de PEPP sau distribuitorul de PEPP să răspundă la reclamație. Organismele de soluționare alternativă a litigiilor ar trebui să dispună de o capacitate suficientă pentru a se angaja într-un mod adecvat și eficient într-o cooperare transfrontalieră în ceea ce privește litigiile referitoare la drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul regulament.

Cu toate acestea, furnizorii de PEPP nu ar trebui să aibă obligația de a furniza serviciul de schimbare a furnizorului pentru PEPP în cazul în care participanții primesc plățile de pensie sub formă de anuități viagere. În cursul schimbării furnizorului, furnizorul de PEPP care efectuează transferul ar trebui să transfere sumele corespunzătoare sau, dacă este cazul, activele în natură din contul de PEPP respectiv și să-l închidă. În acest caz, este necesar consimțământul scris al furnizorului destinatar.

În cazul gestiunii de investiții colective, transferul de active în natură nu este posibil deoarece activele nu pot fi separate pentru fiecare participant la PEPP individual. În consecință, furnizorul de PEPP destinatar ar trebui să fie responsabil cu inițierea și gestionarea procesului în numele participantului la PEPP și la cererea acestuia.

Furnizorii de PEPP ar trebui să poată utiliza în mod voluntar mijloace suplimentare, precum o soluție tehnică, atunci când efectuează serviciul de schimbare a furnizorului.

  • ORDIN 11/12/ - Portal Legislativ

Având în vedere caracterul paneuropean Cușeta de pierdere în greutate se îndepărtează cușca acestui produs, participanții la PEPP ar trebui să aibă posibilitatea de a schimba furnizorul fără întârziere și gratuit Cușeta de pierdere în greutate se îndepărtează cușca în statul membru în care se mută participantul la PEPP nu există un subcont. Prin urmare, acesta ar trebui să îi comunice furnizorului de PEPP destinatar toate informațiile necesare în vederea restabilirii plăților din celălalt cont de PEPP.

Totuși, aceste informații nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru efectuarea schimbării furnizorului. Mai precis, participanții la PEPP nu ar trebui să suporte nicio pierdere financiară care rezultă din plata unor comisioane, dobânzi sau alte taxe suplimentare, precum și amenzi, penalități sau orice alt tip de pagubă financiară cauzată de executarea cu întârziere a schimbării. Întrucât protecția capitalului ar trebui asigurată la începutul și, dacă este cazul, în cursul fazei de plată a pensiei, furnizorul de PEPP care efectuează transferul nu ar trebui să fie obligat să asigure protecția sau garantarea capitalului în momentul schimbării.

Furnizorul de PEPP ar putea decide, de asemenea, să asigure protecția capitalului sau să ofere o garanție în momentul transferului.

Furnizorul de PEPP destinatar ar trebui să respecte toate cerințele în materie de distribuție și de informare, inclusiv oferirea unui document care conține informații-cheie despre PEPP, de consultanță și de informații adecvate cu privire la costurile legate de schimbarea furnizorului și la posibilele implicații negative asupra protecției capitalului atunci când este transferat un PEPP care dispune de o garanție.

Dacă furnizorul de PEPP pune la dispoziție mai multe forme de plată, participantul la PEPP ar trebui să aibă posibilitatea de a opta pentru o modalitate diferită de plată pentru fiecare subcont deschis în contul său de PEPP.

Citițiși